انرژی مثبت
 • امروز، اولین روز از بقیه عمر شماست
 • پیمودن مسیری هزار فرسنگی با برداشتن اولین گام آغاز می شود.
 • برای داشتن چیزی که تا بحال نداشته اید باید کسی باشید که تا بحال نبوده اید.
 • آن باش که هستی و آن شو که توان بودنت هست .
 • شعله های برزگ ناشی از جرقه های کوچک است .
 • گاهی برای ده قدم به پیش رفتن یک قدم عقب نشینی لازم است .
 • خودت همان تغییری باش که می خواهی در دنیا ببینی
 • استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر
 • مراقب تفاوت واقعیت و تصورتان از واقعیت باشد
 • فردی که اشتباه نکند ارزش کارهای بزرگ را نخواهد داشت
 • پرندگانی که در قفس به دنیا آمده اند پرواز را بیماری می پندارند
 • تصور ما از خودمان مرزهای موفقیتمان را تعیین می کند
 • اگر میتوانی تصورش کنی حتما میتوانی انجامش بدهی
 • اگر به خورشید نگاه کنی، تاریکی پشت سرت خواهد بود
 • بعضی وقت ها موفق می شوید بعضی وقتها یاد می گیرید
 • بدتر از شکست خوردن در کاری شروع نکردن آن است

اس تی اس

شیر جک پایه/ سوپاپ جک پایه STS
شیر جک پایه/ سوپاپ جک پایه STS
شیر جک پایه/ سوپاپ جک پایه STS
شیر جک پایه/ سوپاپ جک پایه STS
شیر جک پایه/ سوپاپ جک پایه STS
شیر جک پایه/ سوپاپ جک پایه STS
سوپاپ فرعی شیر فرمان جرثقیل STS
سوپاپ فشار شکن (رپچر ولو)
اسپول شیر فرمان جرثقیل STS
فنر ترمز وینچ جرثقیل STS
فنر ترمز وینچ جرثقیل STS
قرقره قلاب STS
قلاب جرثقیل STS
روغن نمای چشمی
پایه لیور شیر فرمان جرثقیل STS
پایه لیور شیر فرمان جرثقیل STS
پکینگ پیستون جرثقیل STS
بلوک شیر فرمان جرثقیل STS
پوسته فیلتر جرثقیل STS
هیدرو موتور وینچ
هیدرو موتور وینچ
سرسیلندر جک کشویی جرثقیل STS
تفلون قرقره کشویی اصلی و فرعی
تفلون قرقره کشویی اصلی و فرعی
جداول بار STS
زاویه سنج STS
پکینگ آب بندی ترمز وینچ
پکینگ آب بندی ترمز وینچ
فیلتر هیدرولیک جرثقیل STS
سوپاپ کانتر بالانس یکطرفه VBCL1202S-13Y