انرژی مثبت
 • امروز، اولین روز از بقیه عمر شماست
 • پیمودن مسیری هزار فرسنگی با برداشتن اولین گام آغاز می شود.
 • برای داشتن چیزی که تا بحال نداشته اید باید کسی باشید که تا بحال نبوده اید.
 • آن باش که هستی و آن شو که توان بودنت هست .
 • شعله های برزگ ناشی از جرقه های کوچک است .
 • گاهی برای ده قدم به پیش رفتن یک قدم عقب نشینی لازم است .
 • خودت همان تغییری باش که می خواهی در دنیا ببینی
 • استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر
 • مراقب تفاوت واقعیت و تصورتان از واقعیت باشد
 • فردی که اشتباه نکند ارزش کارهای بزرگ را نخواهد داشت
 • پرندگانی که در قفس به دنیا آمده اند پرواز را بیماری می پندارند
 • تصور ما از خودمان مرزهای موفقیتمان را تعیین می کند
 • اگر میتوانی تصورش کنی حتما میتوانی انجامش بدهی
 • اگر به خورشید نگاه کنی، تاریکی پشت سرت خواهد بود
 • بعضی وقت ها موفق می شوید بعضی وقتها یاد می گیرید
 • بدتر از شکست خوردن در کاری شروع نکردن آن است

کاترپیلار

رگلاتور ولتاژ AVR R448
speed control WOODWARD 2307A
قطع کن ژنراتوری تله مکانیک فرانسه
pedal GP-brake LH 188-7496
pedal GP-brake LH 188-7496
control GP-display 1159476
PN : 1R-1807
PN : 1R-0753
PN : 1R-0739
PN : 1R-0713
PN : 4I-3948
PN : 5S6979
PN: 6V-3536
PN : 2481394
PN : 3N-8506
سنسور پیکاپ PN : 318-1181
SENSOR Position : 1618937- 2661483- 2192389
123-6383 switch rotary 24V 4-position