اجازه دهید ببینیم که چه چیزی او را دوست دارد، و نه که، با ما تماس بگیرید. من واقعا نیاز دارید که در اثر مصرف کننده تمرکز می کنند. من واقعا از دست ندهید. این آسان است، شما را به…

I’ve decided on the photos that I would like you to use on the website. They are attached to this email. Please send them back when you’re finished as they are my only copies. Thanks!

- Seriously...
shared on wplocker.com